CUSTOMER'S POLICY

Nowzone fashion mall always take care and serve our customers by heart. We would like to bring satisfaction to our customers by listening and understanding our customers.

With the purchasing over 500,000đ, customer will be holding a car for free 3 hours

Temporary card service. (In case you do not bring your membership card, customer will get the temporary card at the customer service counter.

Broad casting service. (Customer service will help customers to broadcast information when lost furniture, children when customers request).

Lost & Found (If you forget your furniture at the center, please contact the customer service desk to check and get back)

Customers can pay the goods within 3 days, the goods must be left intact as the original

Customers can only pay when customers provide full purchase invoice at NOWZONE Fashion Mall.

You will receive the money back by the method you originally paid (For example, in the past, you pay cash, you will receive cash back).

You will return the offer that you received from the purchase of the item. In case you do not have cash or cash voucher, you will refund to NOWZONE the corresponding money value.

In addition, the delivery depends on the delivery policy of each booth. Discounted products will not be included in the return policy.

Quý khách chỉ có thể đổi hàng trong thời hạn hàng đã mua là 7 ngày, hàng đổi phải còn nguyên vẹn như ban đầu

Thông thường, hàng hóa mà Quý khách sẽ đổi có giá trị tương đương như hàng hóa mà Quý khách đã mua.Nếu Quý khách đổi sản phẩm có giá trị lớn hơn giá trị của sản phẩm đã mua. Khi đó, Quý khách sẽ trả thêm số tiền chênh lệch phát sinh.

Ngoài ra, việc trả hàng còn tùy thuộc vào chính sách đổi hàng của từng gian hàng.

Những sản phẩm giảm giá sẽ không được tham gia chính sách đổi hàng.